REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO RAJ DLA MYŚLIWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.skleprajdlamysliwego.pl.

Sklep internetowy www.skleprajdlamysliwego.pl jest prowadzony przez Raj Dla Myśliwego Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76 – 200), ul. Nowowiejska 13, tel.: (59) 841 39 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 465630, NIP: 839-317-26-81, zwana dalej także Spółką.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym skleprajdlamysliwego.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszym regulaminem.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

§ 2 Założenie konta Klienta

1. W celu założenia konta Klienta w Sklepie Internetowym skleprajdlamysliwego.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym skleprajdlamysliwego.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego skleprajdlamysliwego.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym skleprajdlamysliwego.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na dwa sposoby:

      I.     złożenie zamówienia bez rejestracji, tzw. „szybkie zakupy”;

     II.     złożenie zamówienia poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym skleprajdlamysliwego.pl

3. W celu realizacji zamówienia Klient powinien:

     a)    wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup” (lub równoznaczny);

     b)    wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

     c)    w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w siedzibie sklepu należy zaznaczyć opcję odbioru osobistego;

     d)    wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może

            dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;

     e)    aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym w momencie składania zamówienia oraz podać numer NIP;

     f)     kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności.

4. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą).

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta.

8. Zawierać za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży, których przedmiotem jest broń lub amunicja mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pozwolenie na broń wystawione przez właściwy organ Policji.

9. Zgodnie z dyspozycją art. 12a ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.2012.576 ze zm.) Klient nabywający broń za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amunicję do tej broni przed wydaniem broni lub amunicji zobowiązany jest dostarczyć zbywcy mającemu miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    1)   zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2, tj. zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   2)  uprzednią zgodę przewozową - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji;

   3)  upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego państwa niż określone w pkt 1 i 2;

   4)  upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej niż broń palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Za termin realizacji zamówienia uważa się czas od jego przyjęcia do momentu wysłania paczki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

12. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. 

13. Wszystkie paczki są pakowane starannie, w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo dostarczenia towaru podczas transportu. Przy odbiorze paczki należy sprawdzić czy nie nosi ona śladów wskazujących na jej otwarcie.  

§ 4 Ceny i formy płatności

1. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna Cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.

2. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać:

    a)  podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki;

    b)  podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką;

    c)  przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank Zachodni

         WBK 1 Oddział w Słupsku ul. Dąbrowskiego 2, 76-200 Słupsk, o numerze 62 1090 2763 0000 0001 2331 8126 Kod SWIFT BZ WBK: WBKPPLPP.

§ 5 Warunki gwarancji

Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na stronach internetowych producentów. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

§ 5 Warunki reklamacji

1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.

§ 6 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

    a)   kontaktując się ze Spółką;

    b)   samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

    1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem

          świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

          względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    3)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,

          jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    4)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   5)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną

          zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia

          od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. 

5. W takim przypadku Klient powinien dostarczyć zwracany produkt lub produkty w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki. Spółka po otrzymaniu zwracanego produktu zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność tytułem ceny, bez kosztów przesyłki.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

7.  Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce niezwłocznie.

8.  Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 6 Przepisy końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

Śledź nas na Facebooku